Agrohub.bg

Проект на Институт за агростратегии и иновации.

Същност

AGROHUB.BG e българският Цифров иновационен хъб (ЦИХ) за земеделие. Той има за цел да обедини на едно място знание и ресурси за аграрната индустрия с цел генериране на решения за нейните проблеми и удовлетворяване на нейните нужди. Порталът позволява на различните звена от агро-хранителната верига, свързани с агробизнес и технологии – фермери, производители на машини, оборудване и софтуер, организации, институции и всички заинтересовани страни, да комуникират и взаимодействат помежду си. Събраната на едно място експертиза, заедно с идентифицираните необходимости на агросектора, ще доведат до създаването на различни по вид и естество решения в полза на фермерите и преработвателите на земеделски суровини.

В AGROHUB.BG участват фирми, организации и институции, доказали своите експертиза и опит, чието име се свързва с качество на предлаганите продукти и услуги, коректност в бизнес отношенията и иновативност в прилагания производствен и пазарен подход. Всички те работят в синергия с цел високоефективен и конкурентоспособен агросектор в България, по-ефективно управление на ресурсите, намаляване на бюрократичната тежест за производителите и по-добри условия за агробизнеса в страната.

SMART AGROSTART:

Редакционно и маркетинг обслужване и подкрепа