Заедно за българското село!

Проект на Фондация Смарт Агростарт
финансиран от ОП „Добро управление“ и Европейски Социален Фонд на ЕС

Фондация Смарт Агростарт е бенефициент по договор №BG05SFOP001-2.009-0040-C01/19.12.2018 г. За финансиране на проект №BG05SFOP001-2.009-0040 с наименование „Заедно за българското село! – Информиране на широката общественост, събиране на данни за обществените нагласи и разработване на бази данни с цел подпомагане на процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките и законодателството в сектор „Земеделие и развитие на селските райони с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси“. Общата стойност на проекта е 89 640 лева (Финансиране от Европейски съюз-Европейски социален фонд 76 194.00 лв.; Национално съфинансиране 13 446.00 лв.). Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.009.

Оперативна програма

„Добро управление“

Финансиране от Европейски съюз

Национално съфинансиране

Същност

Противно на общоприетите разбирания, политиките и законодателството, свързани със земеделието и развитието на селските райони, далеч не касаят единствено фермерите. Те влияят както пряко, така и косвено на всеки един гражданин на РБългария, независимо дали той живее в града или на село, тъй като засягат прехраната, управлението на климата и демографията на страната. С настоящия проект Фондация Смарт Агростарт цели разработването на онлайн платформа, която да информира широката общественост за настоящото състояние и промените в политиките и законодателството в сектор „Земеделие и развитие на селските райони“, да събира данни за обществените нагласи по различни актуални теми, свързани с предоставената информация и да обработва тези данни и разработва бази данни, които в последствие да предоставя безвъзмездно както в публичното пространство, така и на законотворческите институции с цел подобряване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките и законодателството в сектора.

Дейности

Събиране на данни и разработване на бази данни, които да подпомагат процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките и законодателството в сектор Земеделие и развитие на селските райони, чрез създаването на онлайн платформа за събиране и обработване на данни от проведени онлайн анкети и ще се разпространява информация, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси.

Провеждане на широка информационна кампания „Заедно за българското село!“ с цел насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките и законодателството в сферата на земеделието и развитието на селските райони.

Провеждане на заключителна конференция „Заедно за българското село!“ със заинтересованите страни, която да обобщи резултатите от проведената кампания и събраните данни и да постави началото на последващи действия и кампании, осигуряващи устойчивост на резултатите.

Подбраните по проекта дейности са от изключителна важност в периода на приемане и адаптиране към националното законодателство на новите нормативни актове, свързани с новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз за периода след 2020 г. Ето защо, въвличането на широката общественост в процесите на формулиране на политиките и законодателството в сектора, е навременна и необходима мярка за постигане на едно по-добро, открито и отговорно партньорско управление на държавата, съвместно с гражданите и бизнеса, постигане на по-добра регулаторна среда , предотвратяване на конфликтите на интереси и злоупотребите със служебно положение, чрез даването на публичност на подобни практики и заложените в документите рискове, както и за подобряване на процесите по предоставяне на услуги и др.

SMART AGROSTART:

Бенефициент по проекта