Съдебната реформа си ти!

Проект на Фондация Смарт Агростарт
финансиран от ОП „Добро управление“ и Европейски Социален Фонд на ЕС

Фондация Смарт Агростарт е бенефициент по договор BG05SFOP001-3.003-0111-C01 за финансиране на проект № BG05SFOP001-3.003-0111 с наименование „Съдебната реформа си ти! – Включване на гражданите и бизнеса от сферата на земеделието и селските райони в процеса по реформиране на структурата, процедурите и организацията на съдебната система и популяризиране сред тях на медиацията като алтернативен способ за решаване на съдебни спорове. . Общата стойност на проекта е 97 413,12 лева (от които 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране ). Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-3.003.

Оперативна програма

„Добро управление“

Финансиране от Европейски съюз

Национално съфинансиране

Същност

В последните години животът и бизнесът в селските райони на страната се изправиха пред редица предизвикателства и възможности. Една от най-големите трудности е уреждането на земеползването – окрупняването на земеделските земи, идентифицирането на собствениците, уточняването на арендните отношения, правото върху получаване на субсидии и др. Всичко това често води до решаване на въпроси по съдебен път. В допълнение бизнесът от селските райони и най-вече земеделието, получиха достъп до финансиране на различни дейности по линия на европейските фондове, което създаде необходимост от разработването на изцяло ново национално законодателство в тази област. Във връзка с получаването на финансиране, отказите за такова, с несъответствията и нарушенията по време на изпълнението на различни проекти и дейности, заетите в земеделието и живущите в селските райони на страната често използват услугите на съда с цел разрешаването на спорове както с администрацията, така и с други контрагенти. Уреждането на различни по вид правни взаимоотношения чрез съдебните институции изисква сътрудничество, запознаване на сектора с възможностите за реформи и неговото включване в тях. Именно това е и целта на настоящия проект.

Дейности

Изготвяне на проучвания и анализи на съдебната практика, както и на нагласите на заетите в земеделския бизнес и живущите в селските райони на страната по отношение на действащата съдебна система и необходимостта от реформирането й.

Създаване и управление на специализиран портал за информираност и събиране на данни, изготвяне на бази данни и тяхното публикуване. Получаване на обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса от земеделието и селските райони в страната за взаимоотношенията им със съдебната система и възможностите за подобряване и оптимизиране на нейната работа.

Провеждане на информационна кампания за популяризиране на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове в сектор „Земеделие“, както и сред други бизнеси и гражданите от селските райони на страната.

Изготвяне на предложения за реформи в структурата, процедурите и организацията на съдебната система и развитието на алтернативните методи за решаване на правни спорове.

Осигуряване на информация и комуникация по проекта.

 

Настоящият проект цели да въвлече живущите в селските райони и заетите в селското стопанство в съдебната реформа, тъй като те са значителен дял от заинтересованите от нейното добро функциониране. Проектът се фокусира върху подобряване сътрудничеството между гражданското общество от селските райони и съдебната власт чрез осъществяване поредица дейности, спомагащи изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, Стратегически цели 4 и 6. Сред очакваните резултати са преодоляване на бариерите в комуникацията между целевите групи и съдебните органи, повишаване на информираността и активното участие на представителите на селскостопанския сектор и по-малките населени места в съдебната реформа и популяризирането на медиацията като алтернативен метод за решаване на съдебни спорове.

SMART AGROSTART:

Бенефициент по проекта