Заедно за българското село-Преодоляване на предизвикателствата

Проект на Фондация Смарт Агростарт
финансиран от ОП „Добро управление“ и Европейски Социален Фонд на ЕС

Фондация Смарт Агростарт е бенефициент по договор №BG05SFOP001-2.025-0099-С01 за финансиране на проект №BG05SFOP001-2.025-0099 с наименование „Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата, свързани с необходимостта от своевременно подобряване на националното законодателство в сферата на земеделието и развитието на селските райони чрез правилно адаптиране на нормативната база за прилагане на политиките в сектора.“ Общата стойност на проекта е 59 896,80 лв. (от които 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране ). Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.025.

Оперативна програма

„Добро управление“

Финансиране от Европейски съюз

Национално съфинансиране

Същност

Дейностите по проекта са насочени към активното участие напредставителите на селскостанския сектор и бизнеса отселските райони при разработването на стратегическитедокументи, определящи политиките и тяхното прилагане след 2023 г. Те са структурирани по начин, който да позволява надграждането на изпълненото и резултатите по предходна кампания „Заедно за българското село!“, която вече е разпознаваема, поради което ще бъдат запазени и използвани името и визуализациите с цел постигане на максимален ефект. Забавянето на новия програмен период на прилагане на Общата селскостопанска политика с две години и световната пандемия

оформиха нови предизвикателства и възможности за селскостопанския сектор. Това се отразява във формулирането на нови целеви политики, част от които са продиктувани от необходимостта от запазване на устойчивостта и конкурентноспособността на селскостонаския сектор и селските райони. Именно върху тях ще бъдат насочени дейностите от новата кампания, осъществени в най-

подходящия за целта период. Предвидените анализи, проучвания и препоръки към отговорните институции, ще бъдат ориентирани към адаптиране към съвременните предизвикателства и новите изисквания и приоритети на ЕС на националното законодателство, свъразно с прилагане на Националния план за възстановяване и устойчивост в частта му насочена към селското стопанство и селските райони. Чрез дейностите по проекта ще се търси по–добро адаптиране на правилата към реалните възможности и потребности на селскостопанския сектор и селските райони в страната, тяхното по-добро разбиране от заинтересованите страни, както и постигането на максимална ефективност и ефикасност от прилагането на различните форми на финансиране.

Дейности

Анализ и оценка на проведената до момента кампания „Заедно за българското село!“ и адаптирането на отправените препоръки при подготовка на приложимото национално законодателство, свързано с прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 и Националния план за възстановяване и устойчивост

Провеждане на специализирани целеви проучвания сред представители на НПО от селското стопанство, земеделски производители и преработватели на селскостопански продукти, микро, малки и средни предприятия от селските райони и други организации и институции, ангажирани в сектора

Отправяне на препоръки на база на събраната информация с цел своевременно преформулиране на политики и подобряване на националното законодателство в сектор „Земеделие и развитие на селските райони“

Популяризиране на изпълняваните дейности

Настоящото проектно предложение касае пряко широката общественост – мъже и жени на възраст между 21 и 65+ години, които имат поглед върху икономиката, хранително-вкусовата промишленост, имат отношение към промените в климата и околната среда, към качеството на храните и продоволствената обезпеченост, както и към демографията на страната. Политиките и законодателството, свързани със земеделието и развитието на селските райони, далеч не касаят единствено фермерите и живущите там. Те влияят както пряко, така и косвено на всеки един гражданин на РБългария, независимо дали той живее в града или на село, тъй като се отразяват пряко на жизненоважни аспеки, каквито са прехраната, околната среда, природните ресурси и демографията. По-конкретно настоящото проектно предложение е насочено към следните целеви групи и идентифицирани техни потребности: Общественост, Неправителствени организации, техните членове, представители и служители, Бизнес, Структури на държавната администрация, органи на държавна власт, общини.

Целите на проектното предложение изцяло съвпадат с целите на процедурата, а именно – Партньорско управление с гражданите и бизнеса и Открито и отговорно управление 

SMART AGROSTART:

Бенефициент по проекта