Актуално

Възможности за кандидатстване

ПРСР през 2021 г., приеми по най-атрактивните мерки от Програмата

От МЗХГ обявиха, че през 2021 г. ще стартират приеми по още 8 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони, с бюджет от близо 494 млн. евро. Това бе решено от Комитета за наблюдение на Програмата, който одобри Индикативната й годишна работна програма....

Преходен период за ПРСР: 458 млн. евро ще бъдат насочени към инвестиционни мерки, млади и малки стопани

През тази година 458 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат насочени към земеделския сектор, в това число младите фермери и малките стопанства. Това беше одобрено по време на видеоконферентно заседание на Комитета по наблюдение на...

ПРСР 2014-2020: 23,5 млн. лв. за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства

От МЗХГ съобщиха, че с бюджет от 23,5 млн. лв. стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ по ПРСР...

Законодателство

Преходни правила за ПРСР през 2021 и 2022 г. – над 880 млн. евро за селско стопанство и селски райони

България ще разполага с над 880 млн. евро по ПРСР през следващите две години. През следващите 2 години държавите-членки ще продължават да прилагат настоящите правила на ОСП по отношение на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони. По...

ПРСР през 2021: Обсъждат се приеми по най-атрактивните мерки

Предвижда се стартирането на приеми по инвестиционни мерки за земеделски стопани и преработватели, подпомагане на млади фермери и малки стопанства от ПРСР 2014-2020 г. Това беше една от основните теми по време на днешното заседание на Комитета по наблюдение на...

Ново заседание на ТРГ: Проект на интервенции за директно подпомагане на площ в новата ОСП 2021-2027г.

МЗХГ представи проекти на интервенциите за директно подпомагане на площ в новата ОСП 2021-2027г. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за...

МЗХГ: Проект на интервенции по подхода ВОМР за новия програмен период

Министерство на земеделието, храните и горите представи проекти на интервенции за подготовката и изпълнението на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие за новата Обща селскостопанска политика 2021-2027г. Това стана по време на видеоконферентно заседание на...

Стратегически план 2021-2027: Обсъждане на възможности за подпомагане

МЗХГ представи първите проекти на интервенции за новата Обща селскостопанска политика пред представители на бранша и широката общественост. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за...

МЗХГ: Само регистрирани търговци ще могат да предлагат храни онлайн

Само бизнес оператори или доставчици на услуги, регистрирани по реда на Закона за храните ще могат да предлагат храни от разстояние. Това предвижда Проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние. Тя ще гарантира проследимостта и...

Новини

ТЕХНИЧЕСКОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ПРОЕКТА „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА КАРТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕИСС“

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на директорите на дирекции „Правна“ и „Информационни технологии и съдебна статистика“ при администрацията на ВСС да продължат и проведат необходимите разговори и срещи за уточняване на предмета, обхвата, параметрите и...

ПЛЕНУМЪТ НА ВСС ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО ОПДУ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА КАРТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да отложи вземането на решение по изпълнение на условия за допустимост на дейности и разходи по ОПДУ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРИЕ ДОКЛАД ДА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕАЛНО ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ В ПРАВОРАЗДАВАНЕТО ЧРЕЗ ИНСТИТУТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ“

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Доклад за изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на реално обществено участие в правораздавенето чрез института на съдебните заседатели“ от Пенка Братанова – председател на Окръжен съд – Кюстендил и ръководител на...