Актуално

Възможности за кандидатстване

МЗХГ: Стартира прием по две мерки от ПРСР 2014-2020 г. за подкрепа на Местни инициативни групи

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 стартира прием по две подмерки като част от подхода ВОМР. Единият прием е по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Целта е да се насърчат социалното приобщаване,...

Кампания 2020: Над 100 хил. са подадените заявления за подпомагане

От МЗХГ съобщиха, че 100 751 заявления за подпомагане са подадени в Кампанията по директни плащания за 2020 г., като от тях са приключени 100 055. До 5 юни 2020 г. е срокът за извършване на промени без санкция във вече подадените към 20 май 2020 г. заявления,...

Кампания 2020: Удължава се срокът за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания до 20 май

Министерство на земеделието, храните и горите удължи срока за подаване на заявленията за подпомагане по директни плащания без санкции за Кампания 2020 до сряда 20-ти май, включително. До 5 юни 2020 г. се удължава и срокът за извършване на промени в заявлението. До 15...

Законодателство

Нов Закон за управление на агрохранителната верига

Народното събрание прие на второ четене изцяло нов Закон за управление на агрохранителната верига. Целта е да се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите. Чрез новия закон ще се премахнат различията в регулаторната уредба и...

МЗХГ публикува за обществено обсъждане новите условия по подмярка 6.3

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки...

ОСП след 2021: Грижа за околната среда и климата

Една от основните цели на ОСП 2021-2027 г. е грижата  за околната среда и климата. Това стана ясно по време на официалното представяне на SWOT анализа за околна среда и климат, изготвен от Аграрния университет в Пловдив. Това е вторият анализ, необходим за...

Прием на проекти за малки земеделски стопани: УО на ПРСР стартира прием по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“

УО на ПРСР, стартира прием на проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ от ПРСР 2014-2020, който ще продължи до 23.12.019 г. По процедурата могат да кандидатстват малки стопанства...

Прием на проекти за иновации: УО на ПРСР стартира прием по подмярка 16.1 за иновативни решения

МЗХГ стартира процедура за прием на проектни предложения по подмярка 16.1. “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”. Чрез процедурата ще се осигури подкрепа за процеса по внедряване и разработване на иновативни решения в...

Трансфер на знания – МЗХГ публикува за повторно обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за повторно обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и...

Новини

Кампания 2019: Доплащане от над 74 млн. лв. по СЕПП

От МЗХГ съобщиха, че са преведени над 74 млн. лв. по Схемата за единно плащане на площ. Субсидии са получили 56 595 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели , на база...

Над 35,6 млн. лева финансиране по мярка 11 „Биологично земеделие“

МЗХГ съобщи, че са преведени над 35,6 млн. лв. по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Плащания са извършени към 3 177 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ и „Биологично...

Подмярка 6.1: Още 103 млади фермери с договори по ПРСР 2014-2020

От МЗХГ съобщиха, че са подписани нови 103 договора по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" по ПРСР 2014-2020 г. на обща стойност на субсидията от 5 036 185 лв. Допълнителните договори са по проектите от втория прием по подмярката, осъществен през...