BCAP 2020+ „Българският избор за ОСП след 2020 г.“

Серия от дебати и обществено обсъждане на Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро, под патронажа на МЗХГ.

Същност

През 2017 и 2018 г. Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро, под патронажа на Министерство на земеделието, храните и горите,  организираха серия от дебати, посветени на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. По време на събитията беше представена информация за това какво ни е донесла най-старата и важна европейска политика до момента и какво можем да очакваме от нея през следващите години. В събитията участие взеха експерти по темата от различни държави членки, представители на Европейската комисия, Европейския парламент и най-голямата и влиятелна земеделска организация в Европа, Copa-Cogeca, които споделиха и обсъдиха с участниците в дебатите своя опит и позиции за бъдещето развитие на сектора.

В дебатите и общественото обсъждане се включиха хора, организации и институции, които имат интерес и искат да участват в процеса на формулиране на приоритетите на България по отношение на селското стопанство и развитието на селските райони.

Кампанията BCAP 2020+ протече под формата на 2 обществени дебата – на 18 май 2017 г. в Пловдив и на 21 септември 2017 г. в София – както и на проведено онлайн допитване, резултатите от което бяха обобщени и представени пред широката общественост.

SMART AGROSTART:

Организационно и медийно обслужване и подкрепа