Фондация Смарт Агростарт изготви препоръки на база на събраната информация по проект „Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата ……“ – финансиран от Европейския социален фонд и изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“ с цел своевременно преформулиране на политики и подобряване на националното законодателство в сектор „Земеделие и развитие на селските райони“.

Основна цел е подпомагане своевременното формулиране или преформулиране на целевите политики и механизми, насочени към аграрния сектор. По този начин ще се постигне подобряване нивото на участие на заинтересованите страни при разработването на
стратегическите документи, които ще определят политиката за развитие на сектора в следващите години, както и на съпътстващата тяхното прилагане документация. Препоръките можете да намерите тук: https://smartagro.bg/database/