Актуално

Възможности за кандидатстване

Кампания 2020: Над 100 хил. са подадените заявления за подпомагане

От МЗХГ съобщиха, че 100 751 заявления за подпомагане са подадени в Кампанията по директни плащания за 2020 г., като от тях са приключени 100 055. До 5 юни 2020 г. е срокът за извършване на промени без санкция във вече подадените към 20 май 2020 г. заявления,...

Кампания 2020: Удължава се срокът за подаване на заявления за подпомагане по директни плащания до 20 май

Министерство на земеделието, храните и горите удължи срока за подаване на заявленията за подпомагане по директни плащания без санкции за Кампания 2020 до сряда 20-ти май, включително. До 5 юни 2020 г. се удължава и срокът за извършване на промени в заявлението. До 15...

МЗХГ: Стартира инвестиционно подпомагане по ПРСР 2014-2020 насочено към биосигурност в стопанствата

От МЗХГ обявиха, че от днес 8 май 2020 г., стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“  по ПРСР...

Законодателство

МЗХГ: Приключиха дискусиите за първия от трите SWOT-анализа за ОСП 2021-2027 г.

Институтът по аграрна икономика и  браншът проведоха срещи относно изготвянето на Анализа на състоянието на селското стопанство. Това е първият от трите SWOT-анализа, на база на които ще се изготви стратегическият план, съгласно изискванията на новата законодателна...

България се включи в проект на ЕК за по-високи авансови плащания по схеми за директни плащания

България поиска да бъде включена в проект на регламент на Европейската комисия за предоставяне възможност на определени държави-членки на Европейския съюз (ЕС) да изплатят завишен размер авансови плащания по схеми за директни плащания и някои мерки за развитие на...

Нов електронен регистър за операторите на биологични продукти

Създаден е електронен регистър за операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти. Целта е осигуряване на цялостен мониторинг на биологичното производство в страната, съгласно изискванията на...

Иновации в селското стопанство: УО на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“

Процедурата ще осигури възможност за финансиране на проекти с потенциал за иновации в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. проекти, насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към...

ОСП 2021-2027 г. – Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план

Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план. Той ще има за цел да гарантира синхрон между директните плащания и развитието на селските райони. Това стана ясно по време на първата дискусия с...

МЗХГ изготви Национален план за развитие на биологичното производство до 2027 г.

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) изготви Национален план за действие за развитие на биологичното производство за периода до 2027 година. Съвместно с представители на контролиращи и консултантски организации, научни институти и университети,...

Новини

МЗХГ предлага разработване на три подмерки във връзка с COVID-19 за подкрепа на сектор „Земеделие“

Министерство на земеделието, храните и горите предлага разработване на три подмерки за компенсиране на земеделските стопани, както и за предприятия, преработващи селскостопански продукти, по извънредната помощ COVID-19. Това стана ясно по време на видеоконферентна...

ОСП 2021-2027г.: МЗХГ представи пред бранша проект на идентифицирани потребности

Министерство на земеделието, храните и горите представи пред бранша Проект на идентифицирани потребности за Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г.  Това стана по време на видеоконферентна среща с представители на браншови асоциации в сектор...

Кампанията 2020 г.: Подадени са 102 808 заявления за подпомагане

102 808 заявления за подпомагане са подадени в Кампанията по директни плащания 2020 г. Земеделските стопани имаха възможност за подават заявленията си, със санкция от 1% за всеки работен ден закъснение, до 15 юни 2020 г. Общо 62 451 са кандидатите по схемите и мерките...