Актуално

Възможности за кандидатстване

НПВУ: Стартира прием за инвестиции в технологична и екологична модернизация

С бюджет от над 318 млн. лева без ДДС стартира прием на предложения за извършване на инвестиции по направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство“, предвидена в...

ДФЗ започва да сключва договори с преработвателни предприятия

С допълнителни близо 51 млн. лева е увеличен бюджетът за  преработвателни предприятия по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). С промените общият финансов ресурс по...

МЗХ: Стартира прием на заявления за подпомагане по държавна помощ за газьола

От 28.08.2023 Г. стартира приемът на заявления за подпомагане по отношение на гориво, закупено през 2022 година, във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното...

Законодателство

Нови договори ще бъдат сключени със земеделски производители по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.

С близо 70 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на заповед, с която се увеличава общият...

МЗХ: Публикувани са за обществено обсъждане измененията в нормативната уредба за прилагане на интервенциите от Стратегическия план в сектор „Пчеларство“

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. на условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 –...

МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на методика за предварителните условия в Стратегическия план

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Методика за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023-2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по Стратегическия план за развитие на...

МЗм: Обществено обсъждане на наредба за пчеларския сектор

Министерство на земеделието публикува проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството. Общественото обсъждане е със срок до...

ПРСР 2014-2020: Проект на Наредба за подпомагане на предприятия засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна

Министерството на земеделието публикува на Портала за обществени консултации, проект на Наредбата за прилагане на подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за...

Полезно: Публикуван е финалния вариант на СП на България 2023-2027

На официалният интернет сайт на Министерство на земеделието е публикуван одобреният от ЕК Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027. Официалната версия на плана е достъпна на следния линк:...

Новини

МЗХ: Изменението в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 — 2027 г. беше изпратено към Европейската комисия

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г. (Стратегически план) е изпратен към Европейската комисия, след като правителството одобри изменение, касаещо текстове в част от интервенциите и прехвърляне на средства...

ПРСР 2014-2020: ЕК одобри шестнадесетото изменение на Програмата

Европейската комисия одобри шестнадесетото изменение на ПРСР за периода 2014-2020 г, с което се предвижда промяна на текстовете в част от мерките и подмерките. Изменението включва и преразпределяне на 142 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на...

МЗХ: Очаква се нов интернет сайт за Стратегическия план за 2023-2027

Скоро ще стартира нов сайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони 2023 -2027 г. съобщиха от МЗХ. Министерството работи по структурирането на информацията по начин, който съществено да се повиши прозрачността и нивото на информираност за...