Одобрено е първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 — 2027 г.

Европейската комисия одобри първото изменение на Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г. Промените в различните интервенции, включени в Плана ще спомогнат за улесняване неговото изпълнение и адаптиране на...

Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата – проект финансиран от Европейския социален фонд и изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“

Фондация Смарт Агростарт изготви препоръки на база на събраната информация по проект „Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата ……“ – финансиран от Европейския социален фонд и изпълняван по Оперативна програма „Добро...

ДФЗ: Плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 37 559 909 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ (28 538 381) и мярка 11 „Биологично земеделие“ (9 021 528) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на 2842 земеделски стопани за Кампания 2023. Ставките, по които...

МЗХ стартира уебсайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони 2023 -2027 г.

Министерството на земеделието и храните стартира публично нов специализиран уебсайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони (СПРЗСР) 2023 -2027 г. Електронната страница е достъпна на адрес: www.sp2023.bg . На сайта е представена обширна...

МЗХ: Изменението в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 — 2027 г. беше изпратено към Европейската комисия

Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г. (Стратегически план) е изпратен към Европейската комисия, след като правителството одобри изменение, касаещо текстове в част от интервенциите и прехвърляне на средства...

ПРСР 2014-2020: ЕК одобри шестнадесетото изменение на Програмата

Европейската комисия одобри шестнадесетото изменение на ПРСР за периода 2014-2020 г, с което се предвижда промяна на текстовете в част от мерките и подмерките. Изменението включва и преразпределяне на 142 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на...