Кампания 2019: Доплащане от над 74 млн. лв. по СЕПП

От МЗХГ съобщиха, че са преведени над 74 млн. лв. по Схемата за единно плащане на площ. Субсидии са получили 56 595 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели , на база...

Над 35,6 млн. лева финансиране по мярка 11 „Биологично земеделие“

МЗХГ съобщи, че са преведени над 35,6 млн. лв. по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Плащания са извършени към 3 177 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ и „Биологично...

Подмярка 6.1: Още 103 млади фермери с договори по ПРСР 2014-2020

От МЗХГ съобщиха, че са подписани нови 103 договора по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. на обща стойност на субсидията от 5 036 185 лв. Допълнителните договори са по проектите от втория прием по подмярката,...

МЗХГ: Стартира прием по две мерки от ПРСР 2014-2020 г. за подкрепа на Местни инициативни групи

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 стартира прием по две подмерки като част от подхода ВОМР. Единият прием е по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Целта е да се насърчат социалното приобщаване,...

ПРСР 2014-2020: Обществено обсъждане на условията за подпомагане по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 представи за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по бъдещата процедурa за подбор на проектни предложения по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на...

Нов Закон за управление на агрохранителната верига

Народното събрание прие на второ четене изцяло нов Закон за управление на агрохранителната верига. Целта е да се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите. Чрез новия закон ще се премахнат различията в регулаторната уредба и...