Приети са новите изисквания за по-висока биосигурност при отглеждане на свине

От днес, 17 януари 2020 г., влизат в сила новите изисквания за по-висока биосигурност при отглеждане на свине в лични стопанства, фамилни и индустриални ферми съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите. Измененията и допълненията в Наредба № 44 от 2006...

Допълнителни средства за групи и организации на производители по мярка 9 от ПРСР 2014-2020 г.

С допълнителни 3,2 млн. лева се увеличава бюджетът по процедурата за прием на проектни предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ по ПРСР 2014-2020 г. съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите. Така общият размер на...

Финансиране на мерки за биосигурност по ПРСР 2014-2020

През 2020 г. ще стартират целеви приеми по три подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства. През текущата година собствениците на животновъдни обекти ще могат да кандидатстват с...

Иновации: Удължаване на приема по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020

С един месец се удължава срокът  за прием на проектни предложения по подмярка 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., а документи ще се приемат до 17 февруари 2020 г....

ПРСР 2014-2020: Подпомагане за животновъдни стопанства през 2020 година

В първите няколко месеца на 2020 г., Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 планира да стартира няколко подмерки за подпомагане, които пряко касаят животновъдните стопанства. Наред с познатите подмерки за подкрепа на инвестиции в...

Удължава се срокът за групово ловуване на дива свиня

До 31 януари 2020 г. се удължава срокът за групово ловуване на дива свиня в цялата страна. Мярката се предприема със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Целта е максимално редуциране на популацията на дива свиня във всички ловностопански райони на...