МЗХГ: Заявленията за държавните помощи ще се приемат по електронна поща

Като част от мерките, които се налагат във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес за обслужване на бенефициентите се предоставя възможност земеделските стопани, които искат да заявят финансова...

УО на ПРСР: Стартира целеви прием за развитието на малки стопанства

От днес стартира целеви прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 г. Управляващият орган на Програмата посочва, че приема е продиктуван от установените в страната през последните години...

Висок интерес към приема за инвестиции в растениевъдството

Подадени са 193 проекта за близо 15 млн. лв. (14 923 319 лева) по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Приемът беше осъществен в периода от 3 февруари до 28...

Приема по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ по ПРСР ще започне със старта на кампанията по Директни плащания 2020 г.

С постановление на Министерски съвет бе приет нов обхват на районите с природни ограничения, различни от планинските. Изменението и допълнението на Наредбата за определяне на критериите на необлагодетелстваните райони, бяха обнародвани в Държавен вестник на 24.02.2020...

Допълнителни 12,9 млн.лева по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

С допълнителни 12,9 млн.лева е увеличен бюджетът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. С допълнителния финансов ресурс средствата по процедурата достигат малко над 55,9 млн. лв. До момента подписаните договори с...

Финансиране на разходи за застраховане на селскостопанска продукция

От 16 март до 31 юли земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Максималният размер на подкрепата, която може да получи един земеделски...