ОСП след 2021: Заседание на Тематичната група за разработване на Стратегическия план за новата ОСП

МЗХГ проведе заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. В заседанието, освен членовете на ТРГ, взеха участие и представители на всички земеделски...

Стартира прием за проекти на малки стопанства по ПРСР 2014-2020

МЗХГ стартира прием по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Целта на подпомагането е да се подобри икономическата устойчивост на малките стопанства  чрез преструктуриране и...

Подпомагане за малки стопанства: 139 проекта са одобрени по подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020

От МЗХГ съобщиха, че е приключила оценката за административно съответствие и допустимост на 244 проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. От...

Подпомагане на местни пазари и къси вериги на доставка по ПРСР 2014-2020

От 13 юли 2020 г., стартира приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г. Тя е насочена към късите веригите за доставка и местните пазари, а общият размер на финансовата...

ПРСР 2014 – 2020 г.: Започна приемът по подмярка 4.1 за инвестиции в животновъдните стопанства

От 03 юли 2020 г. до 30 септември 2020 г. се приемат проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. за инвестиции в сектор „Животновъдство“. Общият бюджет на приема е в размер на 58 674 000 лв., а субсидията...

МЗХГ: Обсъждане с бранша на извънредната подмярка COVID-1

Министерство на земеделието, храните и горите представи пред бранша преразпределението на ставките за подпомагане на земеделските производители по извънредната подмярка COVID-1. Това стана по време на видеоконферентна среща проведена с представители на браншовите...