ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА РЕФОРМА НА СЪДЕБНАТА КАРТА И РАБОТАТА НА ЕИСС

На 26.07.2021 г. в 10 ч. в пресцентъра на Висшия съдебен съвет екипът по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ ще представи резултатите по него и...

ПЛЕНУМЪТ НА ВСС СЪЗДАДЕ РАБОТНА ГРУПА ЗА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИАЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Пленумът на Висшия съдебен съвет създаде работна група във връзка с изпълнението на проект „Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на центрове във...

ПЛЕНУМЪТ НА ВСС ДАДЕ УКАЗАНИЯ НА СЪДИЛИЩАТА ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕТО НА СЪДЕБНИ КНИЖА

Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение на интернет страницата на ВСС да се публикува съобщение, с което се указва, че „за времето до надграждането на Електронния портал за електронно правосъдие и системата за електронно призоваване, ВСС препоръчва на посочените...

Е-връчването в ГПК влиза в сила от 30 юни, но не всичко е ясно – За втори път липса на кворум във ВСС осуети решаването на проблема

На 30 юни 2021 г. влизат в сила промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се въвежда електронното връчване на съобщения и книжа. Те бяха приети още в края на миналата година, но парламентът даде повече от половин година vacatio legis, за да може...

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС РЕШИ ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА ВСС ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОПТИМИЗИРАНА СЪДЕБНА КАРТА

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за запознаване пакет от предложения за изменение и допълнение на действащото законодателство за въвеждане на оптимизирана съдебна карта. Той е изготвен от „Глобъл Адвайзърс“ АД в изпълнение на поддейност 1.8. „Изготвяне...

Пленумът на ВСС прие доклад за изпълнението и напредъка към 31.05.2021 г. на дейностите по проект „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА КАРТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕИСС“, по ОПДУ

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклад с обща и детайлна информация за изпълнението и напредъка към 31.05.2021 г. на дейностите по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна...