Създава се мегаагенция по вписванията, съдиите по вписванията остават

Да се създаде Държавна агенция по вписванията (ДАВ), която да отговаря за едни от най-важните регистри – имотния и търговския, кадастъра, БУЛСТАТ, тези на особените залози и на имуществените отношения на съпрузите, както и за гражданската регистрация, предлагат...

Мащабни промени в ТЗ предвиждат несъстоятелност на физическите лица-предприемачи

Физическите лица-предприемачи – архитекти, артисти, занаятчии, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, да могат да обявяват несъстоятелност. Това е една от множеството мащабни промени в Търговския закон в областта на несъстоятелността, които огласи...

Първи стъпки за пилотно обединяване и закриване на районни съдилища

Първи стъпки за прекрояването на съдебната карта предприе днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС). Кадровиците откриха процедура за реорганизация на няколко районни съдилища от три съдебни района като идеята е да бъдат „разиграни“ различни варианти...

Нотариусът не търси на местоработата, за да връчи уведомление за предсрочна изискуемост на банков кредит

Когато по договор с банката длъжникът е посочил адрес за кореспонденция и се е задължил да я уведомява при промяната му, а тя с нотариална покана му изпраща уведомление за предсрочна изискуемост на кредита, нотариусът не е длъжен да го търси на местоработата му, за да...

ПЛЕНУМЪТ НА ВСС ОДОБРИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, ВКЛЮЧВАЩА ИНСТРУМЕНТИ ЗА АНАЛИЗ И МОНИТОРИНГ НА ФАКТОРИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНИТЕ РАЙОНИ И НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА И ПРОКУРАТУРИТЕ

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от изпълнението на Дейност 5 „Създаване на специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и...

ВКС: Съдът не трябва да изисква нотариална заверка на заявления за отказ от наследство

Изявлението за отказ от наследство не трябва да бъде нотариално заверено, законът изисква само писмена форма. Това постанови Върховният касационен съд (ВКС), след като установи, че по въпроса няма негова практика, а две съдилища са отхвърлили заявлението на жена да се...