Давността за придобиване на държавни и общински имоти, която беше спряна в продължение на повече от 15 години – от 31 май 2006 г., от днес отново тече.

На 24 февруари 2022 г. Конституционният съд (КС) единодушно (по искане на Висшия адвокатски съвет) отмени мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти.

Решението му беше обнародвано в Държавен вестник на 4 март 2022 г. (виж тук) и влезе в сила днес. И както самият КС написа: „…последиците от преустановяване на мораториума ще настъпят от момента на влизане на настоящото решение в сила“.

Освен това той изрично постанови, че обявяването на мораториума за противоконституционен (т.е. на разпоредбата на § 1, ал. 1 ЗДЗС, с която е въведен) не се засяга неговия досегашен ефект. Т.е. не може да се поставя под съмнение, че от въвеждането на забраната за придобиване по давност на държавни и общински имоти на 31 май 2006 г. до 8 март 2022 г. давността е била спряна.

Има случаи, в които дори днешният първи ден, в който давността отново тече, ще е достатъчен, за да се претендира придобиването по давност на даден имот, от който държавата или общината са се дезинтересирали и се владее от друг с години.

Това следва от хронологията на законовите изменения по отношение на режима на държавната и общинската собственост. Както е известно, с приемането на Закона за собствеността (ЗС) през 1951 г. в него е въведена забрана за придобиване по давност вещ, която е социалистическа собственост. Тя остава действаща и след 1990 г., когато в ЗС е препотвърдено, че „не може да се придобие по давност вещ, която е държавна или общинска собственост“.

И така до 1996 г., когато за първи път се въвежда разграничението между публична и частна собственост на държавата и общините и се приемат и специалните Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост. Тогава се правят изменения в чл. 86 от ЗС и до днес той гласи: „Не може да се придобие по давност вещ, която е публична държавна или общинска собственост“.

Тази промяна в Закона за собствеността влиза в сила на 1 юни 1996 г. Така от този момент имотите частна държавна и частна общинска собственост могат да се придобиват по давност.

Това би трябвало да означава, че на 1 юни 2006 г., когато изтича дългата придобивна 10-годишна давност, ще са факт първите случаи на придобити по давност държавни или общински имоти. Това обаче не се случва, тъй като с изменения в ЗС с обратна сила, считано от 31 май 2006 г., давността е спряна.  Този мораториум, наложен първоначално за 7 месеца, както е известно, просъществува повече от 15 години.

Спирането на давността, считано от 31 май 2006 г. обаче означава, че след влизането в сила днес на решението на КС ще има случаи, при които на владеещите държавни и общински имоти ще им трябва само един ден, който да добавят към вече изтеклата преди почти 16 години давност.

Държавата и общините, които по закон са длъжни да управляват имотите си с грижата на добър стопанин, имат на разположение серия от средства, с които да предотвратят придобиването на техни имоти по давност от частни лица. Те могат да ги актуват като държавни или общински, могат и като всеки собственик да предявят ревандикационен иск, а могат да се защитят и като областните управители, съответно кметовете, издадат заповеди за изземване на имотите (чл. 80, ал.1 ЗДС и чл. 65, ал.1 ЗОС).

Следва да се припомни, че мораториумът беше въведен именно за да се даде време да бъдат актувани имотите, но след това се оказваше, че то все не е достатъчно. В тази връзка КС заяви: „Обстоятелството, че през продължителен период от време държавата и общините не са предприели действия по установяване, регистриране и актуване на притежаваните от тях имоти, не може да бъде основание за съществена промяна на правния режим на основни права и затова такова ограничение е конституционно нетърпимо“.

И е категоричен, че мораториумът води само до бездействие на държавата и общините, „които не са стимулирани да предприемат необходимите действия за изпълнение на вменените им по закон задължения да стопанисват и управляват собствеността си с грижата на добър стопанин“.