До 2 септември ще важат ограничения за достъпа до съдебните зали и деловодствата на Софийския градски съд (СГС).

Новата организация, въведена със заповед на председателя на СГС Алексей Трифонов, предвижда участниците в производствата да бъдат допускани в съдебните зали непосредствено преди започване на конкретното дело. По преценка на съдебния състав могат да бъдат допуснати и участниците в следващите две дела в рамките на едно заседание, ако е възможно да се спази дистанция между тях, съгласно актуалните изисквания на здравните органи.

Освен това Трифонов разпорежда съдиите да работят едновременно до двама, а кабинетите им да се проветряват и дезинфекцират ежедневно.

Що се отнася до помещенията за работа с граждани и адвокати, са въведени различни ограничения според големината им:

Служба „Съдебно деловодство – Гражданско отделение първоинстанционни състави“:

стая 65, етаж сутерен – 1 човек;

стая 66, етаж сутерен – I част на помещението – 2 човека, II част на помещението – 4 човека, III част на помещението – 2 човека;

стая 79А, етаж сутерен – 1 човек;

Служба „Съдебно деловодство – Гражданско отделение – Въззивни състави“:

стая 70, етаж сутерен – I част на помещението – 2 човека, II част на помещението – 2 човека;

Служба „Съдебно деловодство – Търговско отделение“:

стая 79, етаж сутерен – I част на помещението – 1 човек, II част на помещението – 1 човек, III част на помещението – 4 човека, IV част на помещението – 2 човека;

Служба „Съдебно деловодство – Търговско отделение – Охранителни производства“:

стая 75, етаж сутерен – 2 човека;

Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“:

стая 76, етаж сутерен – 1 човек;

Служба „Съдебно деловодство – Гражданско отделение – Частни жалби и обезпечения“:

стая 85, етаж сутерен – 3 човека;

Служба „Съдебно деловодство – Досъдебно производство“:

стая 86, етаж 1 – 1 човек;

Служба „Съдебно деловодство – Наказателно отделение“:

стая 74, етаж 1-1 част на помещението – 2 човека, II част на помещението – 1 човек, III част на помещението – 2 човека;

Служба „Съдебно деловодство – адвокатска стая“:

стая 8, етаж 1-3 човека;

При всички случаи трябва да се спазва дистанция от 1,5 м.

Трифонов разпорежда още да не се обслужват граждани и адвокати, които не спазват дистанция и не носят предпазна маска, плътно покриваща носа и устата.