Държавен фонд „Земеделие” обяви Индикативния график за предстоящите оторизации по интервенциите на директни плащания за Кампания 2023.

Графикът е публикуван на сайта на ДФЗ. Въпреки късното приключване на приема на заявления за настоящата кампания, непрекъснатата промяна в нормативната уредба, въвеждането на нови приеми на допълнителни документи и разработването на изцяло нови системи за контрол, санкции и докладване, свързани с прилагането на ОСП 2023 – 2027, при запазване на основния принцип за работата на земеделските фондове – оторизациите да се извършват при приключили всички проверки, съотносими към допустимостта на кандидата и заявените за подпомагане площи и/или животни, ръководството на ДФЗ организира на максимална степен административния капацитет на институцията така, че бенефициерите да получат навреме очакваните субсидии.

От фонда напомнят на кандидатите, заявили субсидии по интервенциите за директните плащания, че Индикативният график е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания към тях.