Какви са предпоставките за внедряване на иновации в земеделието сега и за вбъдеще, се опитва да разбере Фондация Смарт Агростарт чрез своя анкета

Според Общата селскостопанска политика (ОСП), всяка държава-членка на ЕС сама определя какво означава „иновация“, както и това кой може да прецени дали нещо е иновативно или не. Най-общо за иновация се приема продукт, система или технология, която води до някакъв вид печалба – икономическа, социална или екологична. Иновацията всъщност е идея, приложена с успех в практиката, а това прави иновациите винаги актуални и полезни. Ето защо ЕС търси начини да направи европейските земеделие и хранително-вкусова промишленост по-конкурентоспособни и иновативни. Иновациите са и ще бъдат занапред един от основните приоритети на Съюза, като тяхна основна цел е производството на повече продукция с по-добро качество, при това чрез по-малко вложен ресурс.

В рамките на проекта „Заедно за българското село!“ фондация Смарт Агростарт провежда анкета за обществените нагласи във връзка с иновациите и това какво е тяхното място в земеделието. Какви са най-ефективните и предпочитани иновации в селскостопанското производство? Какво е нивото на коопериране между земеделските стопани и науката при разработване и внедряване на иновации? Какво възпрепятства въвеждането на иновации в селскостопанското производство? – На тези и други въпроси се опитва да отговори проучването, провеждано от неправителствената организация ТУК.

Всяко мнение е от значение! Включи се и ти!!!

Проект „Заедно за българското село!“е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.