Общата селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г. цели обединяване на Първи и Втори стълб в един общ Стратегически план. Той ще има за цел да гарантира синхрон между директните плащания и развитието на селските райони. Това стана ясно по време на първата дискусия с бранша за новата ОСП, в която участие взеха министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и трима от заместниците й –Вергиния Кръстева, д-р Лозана Василева и д-р Янко Иванов.

По време на дискусията стана ясно, че основните цели на ОСП 2021-2027 г. са интелигентно, устойчиво и диверсифицирано селско стопанство, грижи за околната среда и климата и социално-икономическо укрепване на селските райони.

Реформата за ОСП не може да бъде завършена преди да се финализират преговорите по Многогодишната финансова рамка след 2020 г. След приемане й не по-рано от  края на тази година, ще бъде ясен и окончателният бюджет за нея. Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП отлага решението си дали да приеме доклада от състава на Комисията по време на стария Парламент за месец септември 2019 г.

Една от основните теми към момента е проектобюджетът на ОСП след 2020 г.. Предвижда се парите от Европейския фонд  за развитие на селските райони да бъдат по-малко за сметка на националното финансиране. Но това не засяга само страната ни, а всички държави членки като цяло.

С оглед заложеното сближаване на плащане на единица площ в ЕС, предварителните изчисления на средствата за бъдещия програмен период (2021-2027 г.)  показват прогресивно увеличение на средствата за директните плащания за България до 2027 г. с около 0.7 % (5,3 млрд за настоящия период в сравнение с 5,7 млрд за бъдещия период).

Очаква се в рамките на настоящата година да бъде проведена и втора дискусия с бранша за преговорния процес за ОСП.Също така, до края на годината ще бъдат изготвени другите два анализа, необходими за подготовката на Стратегическия план-Социално-икономическият анализ на селските райони в България, възложен на УНСС и Анализът на влиянието на селското стопанство върху състоянието на околната среда и климатичните промени, възложен на Аграрния университет –Пловдив.