В първите няколко месеца на 2020 г., Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 планира да стартира няколко подмерки за подпомагане, които пряко касаят животновъдните стопанства.

Наред с познатите подмерки за подкрепа на инвестиции в стопанствата и подкрепа на малки земеделски стопанства, за първи път се очаква да стартира и целево подпомагане на дейности за повишаване на биосигурността в животновъдните обекти. Дейностите, които ще се подпомагат за биосигурност се планира да обхванат фермите, в които се отглеждат свине, птици и дребни преживни животни.

Прогнозните срокове за прием, които са определени в годишната работна програма варират между два и три месеца за различните подмерки. За отделните процедури предстои Управляващият орган да стартира и процеса по обществено обсъждане на бъдещите правила за кандидастване.
Както и до момента подаването на проектите се предвижда да бъде по електронен път чрез ИСУН 2020