Множество проблеми с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) и с документооборота със Софийския градски съд (СГС) излагат в писмо до ръководството на съда от столичната адвокатска колегия и настояват за среща. Председателят на СГС Алексей Трифонов е реагирал незабавно и ще разговаря още утре с адвокатите.

То идва на фона на искането на мнозинството от съдиите във Върховния касационен съд там да спре използването на Единната информационна система на съдилищата, а именно тя е базата данни, от която трябва да се захранва с информация ЕПЕП и да я получават адвокатите и страните по делата.

Именно от функционалностите на ЕПЕП зависи в България да има реално електронно правосъдие – да се подават жалби, искови молби и възражения по електронен път, да се връчват книжа и призовки. В момента това е невъзможно, въпреки че на 30 юни 2021 г. влязоха в сила промени в процесуалните закониЗатова ВСС трябва да доизгради ЕПЕП. Това е залегнало в плана за възстановяване и устойчивост, но от ВСС засега не се ангажират с времеви хоризонт, в който тези функционалности на ЕПЕП ще са факт.

В писмото си до шефа на СГС Алексей Трифонов и заместниците му председателят на столичната колегия Стефан Марчев изрежда серия от недостатъци на ЕПЕП, които препятстват достъпа до електронните дела и публичните регистри на съда. Т.е. и до съществуващите му ограничени фунционалности.

Един от най-съществените проблеми, които излага председателят на САК, е, че в ЕПЕП на практика ги няма пълните електронни дела с всички документи.  В този смисъл порталът вместо да улесни достъпа на адвокати до електронните дела, на практика дава много по- ограничена информация за делото отколкото общодостъпната информационна система за граждани.

Освен това чрез ЕПЕП адвокатите и страните не могат да следят за редовността на призоваването на другите страни. В него не може да се търсят дела по идентификационни данни на страните – по ЕИК, ЕГН или име.