Виждането, възприето от Върховния административен съд (ВАС) в най-новото му тълкувателно решение, утежнява положението на горската мафия, която незаконно изсича дървета и търгува с дървесина.

Върховните съдии приеха, че когато някой извършва сделки, товари, транспортира, придобива, съхранява или преработва дървесина, немаркирана с контролна горска марка и извършва тези дейности с дървесина, която не е придружена с превозен билет, извършва две отделни нарушения и му се налагат две отделни наказания. Т.е. трябва да плати не е една глоба, а две.

Санкциите в случая са от 50 до 3000 лв. за физически лица и от 100 лв. до 5000 лв. за юридически лица.

И ако досега някои съдии приемаха, че сделка с дървесина без контролна марка и без превозен билет е едно нарушение, вече по силата на задължителното тълкуване на ВАС, ще трябва винаги да налагат две отделни наказания.

В тълкувателното си решение днес ВАС прие: Извършват се две отделни административни нарушения с едновременното осъществяване на деянието в хипотезите на чл. 213, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите при административното наказване по чл. 266, ал. 1 от Закона за горите и деянието поражда множественост на административните нарушения“ .

Върховните съдии сочат, че маркирането на дървесината с контролна горска марка или с производствена марка и издаването на превозен билет са различни изисквания, които гарантират законосъобразното използване на дървесината – от определянето на дърветата, които подлежат на сеч или на транспортиране до окончателната реализация на дървесината.

„Контролна горска марка се поставя и на определените за сеч дървета, когато това се изисква по наредбата по чл. 101, ал. 3 ЗГ. В чл. 50, ал. 4 и ал. 7 от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите е посочено кои дървета, определени за сеч, се маркират и с контролна горска марка. Следователно контролна горска марка се поставя задължително преди транспортиране, но и в хипотезата на чл. 50, ал. 4 и ал. 7 от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите. Превозен билет може да се издава и за немаркирана дървесина – чл. 68 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, чл. 51б от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите. Превозният документ се съхранява до окончателната преработка на дървесината, но за срок не по-малък от три години – чл. 15, ал. 3 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, т. е. той е необходим и при съхранение на дървесината, а не само при транспортирането ѝ, обяснява ВАС.

Той разяснява и кога е налице всяко от нарушенията в чл. 213, ал. 1, т.1. и т. 2 от Закона за горите. „Когато при извършване на съответната дейност с дървесина същата е придружена с превозен документ, но е немаркирана, се извършва нарушение само по т. 1 на чл. 213, ал. 1 ЗГ. Когато е маркирана, но липсва превозен билет, се извършва нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 ЗГ. Когато при извършване на съответните дейности дървесината е немаркирана и непридружена с превозен документ, се извършва нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 1 и на чл. 213, ал. 1, т. 2 ЗГ, и следва за тях да се наложат отделни наказания“, се посочва в тълкувателното решение.

То е подписано с особено мнение от съдиите Донка Чакърова и Илиана Славовска.