Проекти за 18.1 млн. евро за развитие на иновации

От Министерство на земеделието, храните и горите събщиха, че 50 проектни предложения на стойност 18.1 млн. евро са подадени по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020 година. Подпомагането е...

МЗХГ публикува за обществено обсъждане новите условия по подмярка 6.3

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието...

Предложение за увеличение на бюджета за млади фермери по процедура № BG06RDNP001-6.001

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува проект на заповед за изменение на процедура за подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.С изменението се предлага да бъде увеличен бюджета по съответната процедура с...

ДФЗ публикува предварителната оценка на проекти по подмярка 6.3

ДФ „Земеделие“ приключи предварителното класиране на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Резултатите от предварителната оценка са публикувани на...

Прием по Пчеларската програма от 24 февруари

От 24 февруари до 9 март ДФ „Земеделие” отваря приемът по Национална програма по пчеларство, която ще действа в периода 2020-2022 г. Документи за финансовата 2020 година ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по...

Подпомагат земеделските стопани за извършване на зимни пръскания

От 10 февруари до 6 март ДФ „Земеделие“ ще приема заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Помощта е...