МЗХГ: Заявленията за държавните помощи ще се приемат по електронна поща

Като част от мерките, които се налагат във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес за обслужване на бенефициентите се предоставя възможност земеделските стопани, които искат да заявят финансова...

УО на ПРСР: Стартира целеви прием за развитието на малки стопанства

От днес стартира целеви прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 г. Управляващият орган на Програмата посочва, че приема е продиктуван от установените в страната през последните години...

Висок интерес към приема за инвестиции в растениевъдството

Подадени са 193 проекта за близо 15 млн. лв. (14 923 319 лева) по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Приемът беше осъществен в периода от 3 февруари до 28...

Приема по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ по ПРСР ще започне със старта на кампанията по Директни плащания 2020 г.

С постановление на Министерски съвет бе приет нов обхват на районите с природни ограничения, различни от планинските. Изменението и допълнението на Наредбата за определяне на критериите на необлагодетелстваните райони, бяха обнародвани в Държавен вестник на 24.02.2020...

Допълнителни 12,9 млн.лева по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г.

С допълнителни 12,9 млн.лева е увеличен бюджетът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. С допълнителния финансов ресурс средствата по процедурата достигат малко над 55,9 млн. лв. До момента подписаните договори с...