МЗХ: Очаква се нов интернет сайт за Стратегическия план за 2023-2027

Скоро ще стартира нов сайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони 2023 -2027 г. съобщиха от МЗХ. Министерството работи по структурирането на информацията по начин, който съществено да се повиши прозрачността и нивото на информираност за...

МЗХ: Методиката за предварителните условия в Стратегическия план за 2023-2027 г.

Със заповед на министъра на земеделието и храните е утвърдена Методиката за прилагане на предварителните условия в Република България за периода 2023-2027 г., във връзка с изискванията за подпомагане по новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските...

ПРСР 2014-2020: Сключени договори за инвестиции в напоителни системи

За първи път „Напоителни системи“ ЕАД става бенефициент по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Общата стойност на одобрените проектни предложения по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието,...

ЕК удължи подкрепата по украинската помощ до 30 юни 2024 г.

Европейската комисия удължи срока за прилагане на Временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна до 30 юни 2024 г. и увеличи тавана на помощта до 280 000 евро. Съобщението е публикувано днес...

Индикативен график за плащания за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие” обяви Индикативния график за предстоящите оторизации по интервенциите на директни плащания за Кампания 2023. Графикът е публикуван на сайта на ДФЗ. Въпреки късното приключване на приема на заявления за настоящата кампания, непрекъснатата...